دریافت تمامی تصاویر موجود و زندگینامه و وصیتنامه با فرمت ZIP و با حجم حدود 20 مگابایت

شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی  شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمیشهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی شهید غضنفر فاطمی وصیتنامه شهید غضنفر فاطمی